Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 we Włocławku

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zsp1.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-08-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • Zamieszczone na stronie załączniki plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
 • Zamieszczone na stronie załączniki w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie zawierają warstwy tekstowej oraz zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-11
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chmielewska.
 • E-mail: a.chmielewska@mopr.wloclawek.pl
 • Telefon: 54 423 23 07

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
 • Adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 ul. Gałczyńskiego 9 87-800 Włocławek
 • E-mail: sekretariat@zsp1.pl
 • Telefon: 54 234 96 94

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 we Włocławku zlokalizowany jest w budynku położonym przy ul. Gałczyńskiego 9

 1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Gałczyńskiego, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Drzwi otwierane przez dyżurnego za pomocą przycisku elektronicznego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Szkoła posiada jeszcze 2 wejścia: drugie wejście drzwi otwierane ręcznie wejście bezpośrednio do szatni szkolnej, trzecie wejście do części budynku dla Przedszkola Publicznego nr 6. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.
 3. Z holu głównego na parterze można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla uczniów i pracowników pomieszczeń, sal dydaktycznych, szatni uczniowskich. Na parterze znajduje się dyżurka do obsługi interesantów, gabinet dyrektora, sekretariat i gabinet pomocy przedmedycznej. Szkoła nie posiada w żadnym segmencie windy, wejście na kondygnacje po schodach. Po korytarzach istnieje możliwości poruszania się na wózku inwalidzkim.
 4. Przemieszczanie się pomiędzy częścią budynku zajmowaną przez Szkołę Podstawową nr 20 a Przedszkolem Publicznym nr 6 odbywa się przez wejście główne.
 5. We wszystkich częściach obiektu znajdują się sanitariaty dla uczniów i pracowników szkoły. Sanitariaty nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Na parkingu przed budynkiem ZSP1 nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych  dla osób niepełnosprawnych.

INFORMACJE DODATKOWE

Strona internetowa jest wyposażona w narządzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

W menu dostępności (Ctrl+U) widoczny obrazek po prawej przy poruszaniu się po witrynie możemy wybrać następujące funkcje:

 • duży widżet
 • kontarst- odwrócenie kolorów, ciemny i lekki kontrast
 • podświetlenie linków
 • duży tekst
 • odstępy między tekstami- lekkie, umiarkowane i duże odstępy
 • zatrzymaj animacje
 • przyjazny dla dysleksji, czytelne czcionki
 • kursor- duży kursor, maska do czytania, przewodnik do czytania
 • podpowiedzi
 • wysokość linii- 1.5x, 1.75x, 2x
 • wyrównaj tekst- do lewej, w prawo, do środka, wyrównanie na całej szerokości
 • nasycenie- niskie, wysokie, desaturacja

Strona jest dostosowana do małych ekranów smartfonów i tabletów, można ją również swobodnie skalować.

 

Sprawdź także...