Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Integracja

Pracujemy w szkole przyjaznej dla dziecka, w której czuje się ono bezpieczne i ma szansę indywidualnego rozwoju. Od roku szkolnego 2000/2001 wdrażamy ideę integracji uczniów zdrowych i niepełnosprawnych poprzez organizację klas integracyjnych. Liczebność takiej klasy wynosi 15 – 20 osób, co zapewnia komfort nauki dzieciom zdrowym, a dzieciom mniej sprawnym ułatwia poznawanie świata na miarę swoich możliwości. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli – nauczyciel prowadzący i nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Jego zadaniem jest wspomaganie procesu nauczania dzieci z niepełnosprawnością oraz prowadzenie zajęć integrujących grupę. Każdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości. Obecnie w naszej szkole w klasach integracyjnych i ogólnodostępnych uczy się 49 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasa integracyjna i edukacja włączająca to sposób edukacji dla osób niepełnosprawnych, który pozwala najlepiej i najefektywniej wejść w społeczeństwo i funkcjonować w nim na miarę swoich możliwości. W klasie, do której uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością uczniowie uczą się na co dzień tolerancji, akceptacji, otwartości na drugiego człowieka, wyzbywają się egocentryzmu, uczą się szacunku dla wolności osobistej i ogólnoludzkiej. Obecność dzieci z niepełnosprawnością w szkole wpływa na kształcenie postaw moralnych młodzieży, która jest pozbawiona uprzedzeń i potrafi w sposób mądry współdziałać z każdym człowiekiem. Uczniowie modelują swoje osobowości i rozwijają się poprzez wspólne doświadczenia. Współtworzenie klasowej lokalności, w której uczą się dzieci z orzeczeniem daje uczniowi pełnosprawnemu możliwość wykazania się samodzielnością, umiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach, realizacji swoich pomysłów, sprawdzenia się w kontaktach z mniej sprawnym kolegą. Niewspółmierne są wartości moralne osiągnięte przez dziecko w sferze intelektualnej – świadomość, że ktoś potrzebuje naszej pomocy, nie będzie wywoływać w dzieciach współczucia, lecz stanie się moralnym, zwykłym działaniem. W naszej szkole stworzyliśmy bardzo dobre warunki do kształcenia dzieci z różnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi. Utworzyliśmy dwie sale integracji sensorycznej, salą rehabilitacyjną i salą do felinoterapii. Jako jedna z nielicznych szkół we Włocławku posiadamy sprzęt do prowadzenia treningu uwagi słuchowej metodą Alfreda Tomatisa. Dla uczniów, którzy mają trudności z opanowaniem materiału i nie opanowali technik szkolnych prowadzone są zajęcia wspierające ich rozwój, takie jak: rewalidacja, terapia logopedyczna, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, trening uwagi słuchowej A. TOMATISA, terapia SI, rehabilitacja i felinoterapia oraz zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania (koła przedmiotowe, artystyczne, informatyczne). Włączanie osób z niepełnosprawnością do środowiska ludzi zdrowych jest niezwykle ważne.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole odbywa się corocznie Dzień Integracji – uczniowie uczestniczą w imprezach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i warsztatach tematycznych prowadzonych także z udziałem osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem takich spotkań jest zawsze integracja osób zdrowych i niepełnosprawnych oraz wspaniała zabawa.

Sprawdź także...