Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

OFERTA EDUKACYJNA HUFCA PRACY

OHPDo OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby w wieku 15-18 lat (nie ukończone 18 lat) !!!

(w szczególnych przypadkach mogą to być też osoby poniżej 15 lat)

 

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;

szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

szkolenie zawodowe w formie kursowej

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:

  1. wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
  2. dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
  3. szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedze ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania.

         WAŻNE:

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. (Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.)

ulotka.pdf

Sprawdź także...