Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

rekrutacja{multithumb} Rusza nabór do klas pierwszych w naszej placówce. Zapisy do wszystkich szkół w roku szkolnym 2023/24 będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego oraz tradycyjnego (jeżeli rodzice nie mają dostępu do komputera). W roku szkolnym 2023/2024 dysponujemy 95 miejscami. W nadchodzącym roku szkolnym planujemy otworzyć klasę sportową o profilu pływackim (25 miejsc), 2 klasy ogólnodostępne (50 miejsc) oraz oddział integracyjny w przypadku otrzymania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (20 miejsc).

Oferta wszystkich szkół, a także system naboru elektronicznego znajduje się na stronie 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek:

Terminarz naboru:

1) USTALONE ZOSTAŁY TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Zarządzenie nr 11-2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2023rpdf

3) DLA DZIECI Z OBWODU I SPOZA OBWODU ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOLE (do oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych i sportowych*)

 • od 4 do 19 maja 2023 r. składanie Zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz zapisy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie Wniosek kandydata wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów), druki Zgłoszeń (dla dzieci z obwodu) i Wniosków  (dla dzieci spoza obwodu) na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/wloclawek (elektroniczne druki będą dostępne od 04.05.2023); druk Zgłoszenia lub Wniosku  należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru!!!

*UWAGA RODZICE!!! Bez względu czy oddziały sportowe są tworzone w szkole obwodowej czy pozaobwodowej, nabór do tych szkół odbywa się na tych samych zasadach, co oznacza iż kandydaci do tych oddziałów składają tylko i wyłącznie  Wnioski. Podobnie jest z zapisem do klasy integracyjnej. Rodzice decydujący się zapisać dziecko do klasy integracyjnej (dotyczy zarówno dziecka z orzeczeniem, jak i bez orzeczenia) zawsze wybierają Wniosek bez względu na to, czy jest to ich obwód, czy są spoza obwodu.

  •  w przypadku braku dostępu do komputera, rodzice mogą zapisać dzieci tradycyjnie, druki Zgłoszeń i Wniosków  o przyjęcie do szkoły można będzie pobrać z sekretariatu szkolnego SP 20;

 Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

  • od 15 do 16 maja 2023 r. udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły z oddziałami sportowymi.

– 15 maja, godz. 16.00, duża sala gimnastyczna – próby sprawnościowe

– 16 maja, godz. 16.00, duża sala gimnastyczna – próby sprawnościowe.

Rodzice przychodzą  z dzieckiem tylko jeden raz  w wybranym przez siebie terminie

  • od 1 do 7czerwca 2023 r. rozpocznie się podpisywanie przez rodziców deklaracji woli w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Dokumenty do pobrania:

1) Zgloszenie do szkoły obwodowej 2023.pdf

2) Wniosek kandydata 2023.pdf + oświadczenia

Oświadczenie o miejscu uczęszczania rodzeństwa kandydata do wybranej szkoły podstawowej.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły osoby wspierającej rodziców opiece nad kandydatem.pdf

Oświadczenie o miejscu zatrudnienia.pdf

4) Deklaracja woli przyjęcia do klasy I (*.pdf) Oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do klasy I.pdf

5) Poradnik dla rodzica 2023-2024.pdf

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w Zgłoszeniu do szkoły obowodowej.pdf lub Wniosku kandydata.pdf oraz umieścić podpisy obojga rodziców. 

Sprawdź także...