Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

Szkoła Podstawowa nr 20 w ZSP nr 1 we Włocławku

GLOTTODYDAKTYKA W NASZEJ SZKOLE

{multithumb}Dzięki inicjatywie podjętej przez Stowarzyszenie „Wespół” działające przy naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 realizowany jest bardzo ciekawy projekt edukacyjny pod nazwą Glottodydaktyka – najlepszy sposób na czytanie i pisanie – zajęcia terapeutyczne. W ramach projektu prowadzone są pozalekcyjne zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z klas pierwszych (np. z autyzmem, nieustaloną lateralizacją, dysleksją, opóźnionym czy zaburzonym rozwojem psychoruchowym, trudnościami z koncentracją, itd.). Uczniowie ci wymagają specjalnych – często długotrwałych i wielokierunkowych – zabiegów dydaktycznych ułatwiających im zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności.

Jedną z wyjątkowo skutecznych, nowatorskich metod nauczania jest glottodydaktyka, system i metoda opracowana przez profesora Bronisława Rocławskiego, wybitnego polskiego językoznawcę, specjalistę pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Glottodydaktyka to edukacja językowa dzieci, której celem jest w pierwszej kolejności dobre, gruntowne przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, następnie uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem oraz pisania, a w dalszym postępowaniu kształtowanie nawyków i zainteresowań czytelniczych, a także rozwijanie i pogłębianie świadomości ortograficznej.

Celem projektu, opracowanego w oparciu o metodę glottodydaktyki, jest wprowadzenie dzieci do złożonego procesu komunikowania się (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), tak, by odczuły one, że nauka tych kluczowych umiejętności jest radosną zabawą, a nie przykrym obowiązkiem i aby w możliwie przyjaznych warunkach się uczyły. Poprzez indywidualne podejście do każdego ucznia, zgodne z jego specyficznymi potrzebami, możliwe jest maksymalne rozwinięcie jego potencjalnych możliwości, ukrytych talentów, sprawności językowych.

Pełna realizacja założonych celów odbywa się dzięki wydatnej pomocy Fundacji „ANWIL dla Włocławka”, która w ramach III edycji Konkursu grantowego przyznała Stowarzyszeniu „Wespół” dotację finansową, co pozwoliło na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych firmowanych przez prof. B. Rocławskiego. Wspaniałe jest to, że dzięki pomocy Fundacji „ANWIL dla Włocławka” udało się wzbogacić naszą placówkę o takie pomoce i materiały, dzięki którym praca z uczniami może być jeszcze przyjemniejsza i efektywniejsza.

Projekt, adresowany jest bezpośrednio do 5 uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w zajęciach, ale środki dydaktyczne, które wzbogaciły zasoby szkoły, mają bardzo uniwersalny charakter i właściwości. Mogą być stosowane również na zajęciach terapeutycznych innego typu, np. zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, itp., co znacząco zwiększy grupę odbiorców, którzy skorzystają z pomocy udzielonej przez Fundację „ANWIL dla Włocławka”. Na załączonych zdjęciach można zauważyć z jaka radością, swobodą i pasją uczniowie pracują podczas zajęć i jak chętnie korzystają z nowego wyposażenia dydaktycznego.

mt_gallery: Glottodydaktyka w naszej szkole

Sprawdź także...